Žalm 143, 1-11

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, slyš moji modlitbu,  pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnli prosbě, * vyslyš mě pro svou spravedlnost.
Nepoháněj na soud svého služebka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý.
Neboť nepřítel pronásleduje mou duši,  k zemi srazil můj život, * uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.
Můj duch ve mně chřadne, * srdce mi strnulo v nitru.
Vzpomínám si na dáv dny,  uvažuji o všech tvých činech, * myslím na skutky tvých rukou.
Rozpínám k to své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprah země.
Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť duch můj malátní.
Neskrývej přede mnou svou tvář, * ať nejsem jako ti, kdo klesa do hrobu.
Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám.
Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, * neboť k tobě zvedám svou duši.
Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, * k to se ukám.
Pouč mě, abych konal tvou li, * vždyť ty jsi můj Bůh!
Dobroti je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem.
Pro své jméno, Hospodine, zachovej naživu, * ve své spravedlnosti vyveď z tísně!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.