Žalm 14

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nerozumný si ří v srdci: * "Bůh není!"
Zkaženě, zvráce jednají, * nikdo ne dobro.
Hospodin shlíží z nebe na smrtelky, * aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhle Boha.
Všichni pobloudili, všichni se zkazili, * nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!
Nevzpamatuje se žádný, kdo chá zlo, * kdo požírá můj lid, jako by jedl chleba?
Hospodina nevzývají –  pak se budou strachem třást, * vždyť Bůh je s pokolením spravedlivých.
Chcete zmařit chuku plány, * ale Hospodin je mu útočištěm.
Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu!  Až Hospodin změní osud svého lidu, * jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.