Žalm 135-II (13-21)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, tvé jméno tr naky, * Hospodine, tvá památka od pokole do pokolení.
Neboť Hospodin brá svůj rod * a smilovává se nad svými služebky.
Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * la lidských rukou.
Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí.
Mají uši, ale neslyší, * a není dechu v jejich ústech.
Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá.
Dome Izraelův, velebte Hospodina, * dome Árónův, velebte Hospodina,
dome Leviho, velebte Hospodina, * vy, kteří se bojíte Hospodina, velebte Hospodina!
Buď veleben Hospodin ze Siónu * on přebý v Jeruzamě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.