Žalm 132-I (1-10)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost,
jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu:
"Nevkročím do svého obytho domu, * nevstoupím na své připrave lůžko,
nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku,
dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu."
Hle, slyšeli jsme o v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru.
Vejděme do jeho příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou.
Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku * ty i tvá vzneše archa!
Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozsají!
Pro Davida, svého služebka, * neodmítej tvář svého pomazaho!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.