Žalm 128

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze každému, kdo se bo Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plod va * uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako honky oliv * kolem tvého stolu.
Hle, tak bý požehnán muž, * který se bo Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života,
abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.