Žalm 119-Teth (65-72)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Dobro jsi prokázal svému služebku, * Hospodine, podle svého slova.
Nauč mě moudrosti a ní, * neboť důvěřuji tvým předpisům.
Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na tvůj rok.
Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * na svým příkazům.
Pyšní mě lži očerňují, * já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.
Necitelností ztučnělo jejich srdce, * já se však z tvého kona ším.
Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům.
Lepší je pro kon tvých úst * než tisíce ve zla a stříbře.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.