Žalm 119-Nun (105-112)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Svítilnou mým nohám je tvé slovo * a světlem stezce.
Přísahám a pevně si umiňuji, * že budu dbát na tvá spravedli rozhodnutí.
Jsem velmi soužen, Hospodine, * dej mi život podle svého slova.
Sliby mých úst přijmi, Hospodine, * a nauč mě svým rozhodnutím!
Můj život je stále v nebezpečí, * ale nezapomínám na tvůj kon.
Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, * ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.
Mým dědictvím navěky jsou tvá přiní, * neboť jsou rados ho srdce.
Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, * trvale a přesně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.