Žalm 119-Jod (73-80)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tvé ruce mě učinily a utvořily, * pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.
Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradu se, * že jsem spoléhal na tvé slovo.
Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva.
Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebku.
Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je pošení.
Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez vodu trýzní, * já však budu rozjímat o tvých nařízeních.
Ať se obrátí ke mně ti, kdo se bojí, * kdo zachovávají tvá přiní!
Nechť je mé srdce dokona v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.