Žalm 119-Ghimel (17-24)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ * a zachoval tvé slovo.
Otevři oči, * ať pozoruji divy tvého kona.
Jsem na zemi jenom hostem, * neskrývej přede mnou své předpisy.
Umdlé duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích.
Poral jsi pyšné: * zlořečení, kdo se odchylu od tvých předpisů!
Sejmi ze mě potupu a hanbu, * neboť zachovávám tvá přiní.
I když se knížata ve schůzce proti mně umlouvají; * tvůj služebník rozjí o tvých předpisech.
Vždyť tvá přikázání jsou mým pošením, * tvé příkazy jsou mi rádci.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.