Žalm 118-II (10-18)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Všichni pohané obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodino jménu.
Odevšad obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodino jménu.
Obklíčili mě jako včely,  sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodino jménu.
Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má la a statečnost, * stal se mou spásou.
sot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně zasáhla,  Hospodinova pravice pozvedla, * Hospodinova pravice moc zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.
Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal však smrti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.