Žalm 116, 10-19

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * Jsem tak sklíčen!“
Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Kaž člověk klame!“
Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prozal?
Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,  jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem
v nádvořích domu Hospodinova * uprostřed tebe, Jeruzame!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.