Žalm 115

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám,  ale svému jménu zjednej slávu * pro své milosrdenství, pro svou věrnost!
Proč mají poha říkat: * "Kdepak je ten jejich Bůh?"
Bůh náš je na nebesích, * učinil všechno, co chtěl.
Jejich modly jsou stříbro a zlato, * lo lidských rukou.
Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí.
Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají.
Mají ruce, ale nehmatají,  mají nohy, ale nechodí, * hlas nevydáva svým hrdlem.
Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá.
Izraelův dům dou v Hospodina, * je jim pomockem a štítem.
Árónův dům dou v Hospodina, * je jim pomockem a štítem.
Hospodinovi ctitelé doufa v Hospodina, * je jim pomockem a štítem.
Hospodin na nás pamatuje * a požeh nám,
požehná domu Izraelovu, * požehná domu Ánovu,
požehná Hospodinovým ctitelům, * malým i velkým.
Hospodin vás rozmnoží, * vás i vaše syny.
Požehnáni jste od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.
Nebesa jsou nebem pro Hospodina, * avšak zemi dal lidským tem.
Mrtví nemohou chválit Hospodina, * nikdo z těch, kteří sestupu do podsvětí.
My však velebíme Hospodina, * ny naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.