Žalm 106-III (34-48)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nevyhubili rody, * jak jim Hospodin rozzal,
ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům.
Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou.
Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům.
Prolévali nevinnou krev,  krev svých sy a dcer, * které obětovali kananejským modlám.
Země byla poskvrněna krví,  znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny.
Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho rodu * a zošklivil si své dictví.
Proto je vydal do moci pohanů; * vládli jim ti, kteří je nevili.
Utiskovali je nepřátelé, * museli se sklonit pod jejich ruku.
Mnohokrát je vysvobodil,  oni ho však roztrpčovali svými pletichami, * proto byli pokořeni pro své viny.
Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu.
Rozpomenul se kvůli nim na svoji smlouvu * a slitoval se pro své vel milosrdenství.
Vzbudil k nim soucit * u všech, kteří je přivedli do zajetí.
Vysvoboď nás, Hospodine, náš Bože, * a shromáždi nás z pohanských zemí,
abychom chválili tvé sva jméno * a chlubili se tvou slávou.
Požehnaný Hospodin, Bůh Izraelův,  od na ky! * Všechen lid řekne: "Amen!"
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.