Žalm 106-II (19-33)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zhotovili si tele u Chorebu * a klaněli se modle uli z kovu.
Zaměnili tak svoji Slávu * za sochu býka, který poží trávu.
Zapomněli na Boha, kte je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy,
zázraky v Chámo zemi, * úžasné skutky u Ruho moře.
Rozhodl se, že je zničí,  kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval, * aby odvrátil jeho hněv, jímž je chtěl zhubit.
Pohrdli vytouženou zemí, * nevěřili jeho slovu.
Reptali ve svých stanech, * neposlouchali Hospodinova hlasu.
Proto jim přísahal pozdviženou rukou, * že je zničí na poušti,
že jejich potomstvo rozptý mezi rody, * že je rozpráší do cizích zemí.
Přidali se k Bál Peorovi, * jedli oběti mrtvých bohů.
Dráždili Hospodina svými zločiny, * proto je stihla pohroma.
Tu povstal Pinchas a zjednal spravedlnost. * Pohroma přestala.
Připočetlo se mu to k zásluze * po všechna pokolení na věč časy.
Popudili ho u vod v Meribě, * zle se vedlo Mojžíšovi jejich vinou,
neboť rozhořčili jeho mysl, * že svými rty nerozváž mluvil.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.