Žalm 105-III (23-45)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tehdy přišel Izrael do Egypta * a Jakub se stal hostem v Chámo zemi.
Nadmíru pak rozmnožil svůj rod * a dal mu větší sílu než jeho protivkům.
Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho rod, * že lstivě jednali s jeho služebky.
Tehdy poslal Mojžíše, svého služebka, * Áróna, jehož si vyvolil.
Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámo zemi.
Seslal temnoty, a nastala tma, * ale oni odpírali jeho slovům.
Proměnil v krev jejich vody * a zahubil jim ryby.
Jejich země se hemžila žabami, * vnikly i do komnat jejich králů.
Rozkázal a přilela hejna much, * komáři byli v celém jejich kraji.
Místo deště dal jim krupobití, * plameny oh v jejich zemi.
Potloukl jim vu i ky, * polámal stromy na jejich území.
Rozkázal a přilely kobylky * a sarančat nespočet spousty.
Zhltaly všechnu zeleň v jejich zemi, * zhltaly jim plodiny obilí.
Pobil všechny prvoroze v jejich zemi, * prvotiny veškeré jejich muž ly.
Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem, * nebylo nemocných v jejich kmenech.
Egypťané se radovali, že odcházejí, * neboť hrůza z nich padla na ně.
Rozestřel oblak, aby je chránil, * oheň, aby svítil v noci.
Projevili žádost, i poslal jim křepelky * a sytil je chlebem z nebe.
Rozrazil skálu a vytryskla voda, * valila se pouš jak řeka.
Neboť pamatoval na své sva slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebku.
V radosti vyvedl svůj rod, * s jásotem své vyvolené.
Dal jim pohanské země, * zmocnili se majetku rodů,
aby zachovávali jeho kony * a dbali jeho nařízení.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.