Žalm 104-I (1-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Veleb, duše má, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadru velký!
Velebností a vznešenos ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm.
Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své ně.
Z mraků si láš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru.
Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně.
Zemi jsi založil na jejích kladech, * nezakolísá na věč ky.
Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody.
Utekly před tvou hrozbou, * zděsily se před rachotem tvého hromu.
Hory se zvedly, údo klesla * na místo, kterés jim určil.
Vymezil jsi hranici, kterou nesmě přejít, * aby znovu nepřikryly zemi.
Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami.
Napáje všechnu pol zvěř, * divocí osli ha svou žízeň.
Podél nich hnízdí nebes ptactvo, * ve větvích švitoří svou seň.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.