Žalm 103-II (14-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach.
Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak pol květ.
Sotva jej vítr ovanejiž ho není, * nezbude po něm ani stopa.
Hospodinova láska však od věků na věky  pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dě na ti
pro ty, kteří zachováva jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.
Hospodin si zřídil na nebi trůn * a všechno ří jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,  mocní silou, dba jeho rozkazů, * poslušní na jeho slovo.
Velebte Hospodina, všechny jeho stupy, * jeho služebníci, kteří plníte jeho li!
Velebte Hospodina, všechna jeho la,  na všech místech jeho moci: * veleb, duše má, Hospodina!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.