Te Deum

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, tebe chváme, * tebe, Pane, veleme.
Tebe, věč Otče, * oslavuje ce země.
Všichni anlé, * cherubové i serafové,
všechny mocné nebes stupy * bez ustá volají:
Svatý, Svatý, Svatý, * Pán, Bůh stupů.
Plná jsou nebesa i ze * tvé vzneše slávy.
Oslavuje * sbor tvých apoštolů,
chvá * velký počet proroků,
vydává o to svědectví * stup mučedků;
a po celém svě * vyzná tvá církev:
neskonale velebný, * všemohou Otče,
úctyhod Synu Boží, * pra a jediný,
božs Ušiteli, * Duchu svatý.
Kriste, Králi slávy, * tys od věků Syn Boha Otce;
abys čloka vykoupil, * stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
zlomil jsi osten smrti * a otevřel řícím nebe;
sedíš po Otco pravici * a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, * a proto prome:
přispěj na pomoc svým služebkům, * vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
dej, ať se radu s tvými svami * ve věč slávě.
¶ Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dictví, * veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit * a chválit tvé jméno po všechny ky.
Pohej nám i dnes, * ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad mi, Pane, * smiluj se nad mi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství, * jak doume v tebe.
Pane, k tobě se ume, * ať nejsme zahanbeni na ky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.