Sof 3, 8-13

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jen na mě počkej - pra Hospodin - * na den, kdy vstanu jako svědek.
To je rozhodnutí: * shromáždím národy a sesbírám království,
abych na ně vylil své rozhořčení, * všechen žár svého hněvu;
ohněm mého rozhorle * bude pohlcena ce země.
Tehdy očistím rty rodům,  aby všechny vzývaly Hospodinovo jméno * a sloužily mu svorně.
Až z končin za etiopskými řekami přinesou mi dary * ti, kdo mě ctí, synové mého rozptýleho lidu.
Tu se již nebudeš hanbit za žád své skutky, * kterými ses na mně prohřešil,
neboť z tebe odstraním tvé pyš chvástaly, * už se nebudeš vypínat na sva hoře.
Uprostřed tebe zanechám * lid pokor a chudý.
Budou hledat své útočiště v Hospodino jménu * ti, kdo zbudou z Izraele.
Nebudou konat nepravost, nebudou lhát, * v jejich ústech se nenajde podvod jazyk.
Když se budou pást a odpočívat, * nikdo je nebude sit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.