Lk 1, 46-55

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vele * má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, kte je mocný. * Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokole do pokole * k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zahl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšle pyšně.
Mocné sesadil z trůnu * a pože pošil,
hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.