Iz 61, 10–62, 5

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Radostí budu jásat v Hospodinu, * má duše zaple v mém Bohu,
neboť mi oblékl roucho spásy, * oděl mě šatem spravedlnosti
jako ženicha okrášleho věncem, * jako nevěstu ozdobenou šperky.
Jako ze ro rostlinstvo, * jako zahrada dá vzejít setbě,
tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti * a slávě před všemi rody.
Kvůli Siónu neumlknu, * kvůli Jeruzalému neutichnu,
dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, * dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.
Tu národy uvidí tvou spravedlnost * a všichni králo tvou slávu.
Obdaří novým jménem, * které určí Hospodinova ústa.
Budeš nádhernou korunou v Hospodino ruce, * královskou čelenkou v dlani svého Boha.
Nebudeš se již nazývat "Opušná" * a tvá zem "Osalá".
Tvým jménem bude "Mé zabe je v ní" * a jméno tvé země "V manželství daná",
neboť si v tobě zabil Hospodin * a tvá země dostane muže.
Jako se jinoch snou s pannou, * tak se s tebou zasnou tvoji synové.
Jako se raduje z nevěsty ženich, * tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.