Iz 45, 15-18af.19ef.20cd.21ef-25

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Opravdu, ty jsi Bůh skrytý, * Bůh Izraele, spasitel.
Jsou zahanbeni a potupeni všichni, * společně odešli s hanbou robci model.
Izrael je spasen od Hospodina * spásou věčnou.
Nebudete zahanbeni ani potupeni * na věč časy.
Tak praví Hospodin, stvořitel nebes: * "Já jsem Hospodin, a nikdo jiný!
Já, Hospodin, mluvím, co je správné, * a oznamuji pravdu.
Bez rozumu jsou ti, kdo nosí své dře modly * a modlí se k nějakému bohu, jenž neže spasit.
Mimo mne ne ji Bůh! * Bůh spravedlivý a spasitel ne mimo mne!
Obraťte se ke mně a dejte se spasit,  všechny končiny země! * Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný!
Při sobě jsem přísahal,  z mých úst vyšla pravda, * neodvolatel slovo:
Každé koleno se mi bude klanět,  přísahat bude kaž jazyk. * Řekne: ‘Jen v Hospodinu je vítězství a la.’"
S hanbou přijdou k němu * všichni, kdo mu odrají.
Vítězství a slávy dojde v Hospodinu * celý rod Izraele.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.