Iz 38, 10-12d.14cd.17-20

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Řekl jsem: Uprostřed svého života mám odejít k branám podsvě * mám postrádat zbytek svých let.
Řekl jsem: Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.
Můj příbytek je stržen,  je ode odnesen * jako stan pasřů.
Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl od osnovy.
V slabosti se mé oči zdviha vzhůru: * Pane, trpím násilí, zastaň se mě!
Hle, v pokoj se změnila má hořkost!  Tys tedy zachránil mou duši z propasti zhouby, * ano, za svá záda jsi hodil všechny hříchy.
Vždyť podsvětí tě nebude slavit  ani smrt tě nebude chválit. * Ti, kdo sestupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako dnes. * Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.
Hospodine, zachraň mě, * a za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodino domě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.