Iz 33, 2-3.5-6.7b-8.10

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, buď nám milostiv, * na tebe jsme čekali!
Buď naším ramenem kažho jitra, * i naší spásou v do tísně!
Před mocným rachotem utekly rody, * když jsi povstal, rozptýlily se kmeny.
Vznešený je Hospodin, neboť přebý na sosti, * naplňuje Sión právem a spravedlností.
Budeš požívat klidné doby:  bohatstvím, které dává záchranu, je moudrost a poznání, * bázeň před Hospodinem, to je poklad jeho.
Poslové pokoje hořce naříkají. * Opuštěné jsou cesty, nevidět chodce.
Zrušil smlouvu, * pohrdl svědky, na nikoho nedbal.
"Nyní povstanu", pra Hospodin, * "nyní se zdvihnu, ny se vzchopím."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.