Iz 26, 1-4.7-9.12

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pevné město me k spáse, * Pán je opatřil hradbami a valem.
Otevřte brány, ať vejde spravedli rod, * kte střeží věrnost.
Jeho zásady jsou pevné,  zachováš mu pokoj, * neboť doufal v tebe.
Doufejte v Hospodina navždy, * neboť Hospodin je skála naky.
Stezka spravedliho je přímá, * spravedlivému rovnáš cestu.
Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine, * tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše.
Svou duší po to toužím v noci, * ale i v duchu tě hledám svým srdcem.
Až zazáří tvé rozsudky na zemi, * naučí se spravedlnosti obyvate světa.
Hospodine, uděl nám pokoj, * neboť i všechny naše skutky jsou tvým lem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.