Iz 12, 1-6

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Děkuji ti, Hospodine:  rozhněval ses na mě, * ale tvůj hněv se utišil a dopřál jsi mi úchu.
Bůh je spása! * Bez obavy mohu doufat.
Neboť Hospodin je má síla a chvála, * stal se mou spásou.
S radostí budete žit vodu * z prame spásy.
V ten den řeknete: * "Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
Hlásejte mezi národy jeho la, * zvěstujte vznešenost jeho jména!
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkole ci, * ať je to známé po ce zemi!
Plesejte a jásejte, obyvate Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Sva Izraele."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.