Hab 3, 2-4.13a.15-19

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu, * bál jsem se, Hospodine, tvého la,
v průběhu let ho uskutečni,  v průběhu let ho oznam. * Kdykoli se hněváš, vzpomeň na smiloní!
Bůh přijde z Temanu, * Sva z hory Faran.
Jeho velebnost zahaluje nebesa, * země je pl jeho slávy.
Sám září jako světlo,  z rukou mu tryska paprsky, * tam je skryta jeho la.
Vyšel jsi spasit svůj rod, * spasit jej i svého pomazaného.
Svým koním jsi otevřel cestu v moři, * v bahnu mnoha vod.
Slyšel jsem o tom a mé nitro se zachvělo, * rty se mi třásly strachem při zprávě,
kostižer mi vni do kostí, * mé kroky pode mnou vrávorají.
Počkám však v klidu na den tísně, * jenž dolehne na lid, který se na nás chce vrhnout.
I když fíkovník nevykvete * a vinná réva nepřinese plody,
i když zklame nos olivy * a pole nevyda pokrm,
i když zmi brav ze stáje * a skot nebude v chlévech,
já přesto budu jásat v Hospodinu, * budu plesat v Bohu, svém spasiteli!
Hospodin, Pán, je mou silou,  mé nohy učiní podob nohám la * a zavede na šiny.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.