Ex 15, 1-4a.8-13.17-18

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený, * koně i jezdce svrhl do moře.
Hospodin je má síla, jej ovuji, * stal se mou spásou.
On je můj Bůh, a ho chválím, * Bůh mého otce, a já ho oslavuji.
Hospodin je hrdina ve válce,  jeho jméno je Hospodin. * Faraónovy vozy i jeho vojsko svrhl do moře.
Dechem tvých nozder nakupily se vody,  vztyčily se jako hráz proudy, * ztuhly vlny uprostřed moře.
Nepřítel pravil: "Budu je pronásledovat a dostihnu je,  rozdělím kořist, naplní se touha, * vytasím svůj meč, zmocní se jich ruka."
Zadul jsi svým hněvem,  přikrylo je moře, * potopili se jak olovo v mohutných vodách.
Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine,  kdo je jako ty vznešený ve svatosti, hrozný a chvályhodný; * konáš podivuhod ci.
Vztáhl jsi svou pravici, * pohltila je země.
Ve svém milosrdenství vedl jsi lid, * kte jsi vykoupil,
svou silou jsi ho nesl * do svého svaho příbytku.
Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, * na svém vlastnictví,
na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, * ve svatyni, Pane, kterou vystaly tvé ruce.
Hospodin bude kralovat * naky a navždy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.