Lk 1, 68-79

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebka Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nevidí.
Slitoval se nad našimi otci,  rozpomenul se na svou svatou smlouvu, * na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abramovi:
že nám dopřeje,  abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu pozná spásy * v odpuš hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten, který vychá z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, * a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.